TS. Nguyễn Trí Thành

 

Description: Description: \\10.10.0.10\ntthanh\html\index.htm

Chèn Ảnh chân dung vào đâyThông tin cá nhân

  + Đơn vị:

Bộ môn Các hệ thống thông tin 

  + Điện thoại:

 (04) 37547813

  + Fax:

 

  + Email:


Quá trình Đào tạo

Cán bộ điền Quá trình đào tạo của mình tại đây


Những môn học đã và đang giảng dạy

Cán bộ điền các môn học đã và tham gia giảng dạy


Những lĩnh vực khoa học đã và đang quan tâm

Cán bộ điền những lĩnh vực quan tâm nghiên cứu ở đây


Công trình nghiên cứu khoa học

Cán bộ liệt các công trình nghiên cứu ở đây


Thông tin khác

Cán bộ điền các thông tin thêm tại đây