Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và các học phần bổ sung kiến thức dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2017, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và các học phần bổ sung kiến thức dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 như sau:

TT

Chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ

Ngành đúng

Danh sách ngành
phù hợp

Ngành gần

Tên ngành gần

Học phần bổ sung

Số tín chỉ

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]--> 

An toàn thông tin

Công nghệ thông tin

Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm

Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ kỹ thuật máy tính; Toán tin ứng dụng; Tin học ứng dụng; Sư phạm tin học.

- Toán rời rạc

- Lập trình nâng cao

- Cơ sở dữ liệu

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

3

3

3

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]--> 

Kỹ thuật Phần mềm

Công nghệ thông tin

Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Truyền thông và mạng máy tính

Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ kỹ thuật máy tính; Toán tin ứng dụng; Tin học ứng dụng; Sư phạm tin học; Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Cơ sở Toán học cho Tin học); Toán học; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.

 - Toán rời rạc

- Lập trình nâng cao

- Cơ sở dữ liệu

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

3

3

3

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]--> 

Quản lý Hệ thống Thông tin

Công nghệ thông tin

Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Truyền thông và mạng máy tính

Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ kỹ thuật máy tính; Toán tin ứng dụng; Tin học ứng dụng; Sư phạm tin học; Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Cơ sở toán cho tin học); Toán học; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.

- Toán rời rạc

- Lập trình nâng cao

- Cơ sở dữ liệu

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

 

4

3

3

3

<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]--> 

Truyền dữ liệu và Mạng máy tính

Công nghệ thông tin

Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Truyền thông và mạng máy tính

Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ kỹ thuật máy tính; Toán tin ứng dụng; Tin học ứng dụng; Sư phạm tin học; Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Cơ sở toán cho tin học); Toán học; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.

 - Toán rời rạc

- Lập trình nâng cao

- Cơ sở dữ liệu

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

3

3

3

<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]--> 

Hệ thống Thông tin

Hệ thống Thông tin

Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Truyền thông và mạng máy tính

Công nghệ kỹ thuật máy tính; Toán tin ứng dụng; Tin học ứng dụng; Sư phạm Tin học; Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Cơ sở toán cho tin học); Toán học; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.

 - Toán rời rạc

- Lập trình nâng cao

- Cơ sở dữ liệu

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

3

3

3

<!--[if !supportLists]-->6.      <!--[endif]--> 

Khoa học Máy tính

Khoa học Máy tính

Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Truyền thông và mạng máy tính

Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ kỹ thuật máy tính; Toán tin ứng dụng; Tin học ứng dụng; Sư phạm tin học; Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Cơ sở Toán học cho Tin học); Hệ thống thông tin quản lý; Toán học; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.

 

- Toán rời rạc

- Lập trình nâng cao

- Cơ sở dữ liệu

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

4

3

3

3

<!--[if !supportLists]-->7.      <!--[endif]--> 

Kỹ thuật điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kỹ thuật điện, điện tử.

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử;  Kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá; Vật lý kỹ thuật; Vật lý học (chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử); Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử), Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật hàng không.

 

- Điện tử tương tự

- Điện tử số    

- Xử lý tín hiệu số

 

3

3

4

<!--[if !supportLists]-->8.      <!--[endif]--> 

Kỹ thuật viễn thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;  Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kỹ thuật điện, điện tử.

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;  Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá; Vật lý học (chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử); Truyền thông và Mạng máy tính; Kỹ thuật Hàng không.

 

- Điện tử tương tự

- Điện tử số    

- Xử lý tín hiệu số

 

3

3

4

<!--[if !supportLists]-->9.      <!--[endif]--> 

Cơ kỹ thuật

Cơ kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ-điện tử.

Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật công trình thủy; Kỹ thuật công trình biển; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật hàng không; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Vật lý kỹ thuật; Toán học; Toán cơ; Vật lý học; Khoa học vật liệu; Công nghệ hạt nhân; Toán tin ứng dụng; Kỹ thuật tài nguyên nước; Khí tượng học; Hải dương học; Thủy văn.

 

- Cơ học môi trường liên tục

- Cơ học vật rắn biến dạng

- Cơ học chất lỏng

- Nhập môn cơ điện tử           

 

 

 

 

 2

 

2

2

2

<!--[if !supportLists]-->10.  <!--[endif]--> 

Kỹ thuật Cơ điện tử

Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử

Kỹ thuật cơ điện tử; Cơ kỹ thuật; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật hàng không; Vật lý kỹ thuật; Vật lý học.

 - Công nghệ chế tạo máy

- Vi xử lý và vi điều khiển

- Cơ sở kỹ thuật điện

 

3

 

3

 

2

<!--[if !supportLists]-->11.  <!--[endif]--> 

Công nghệ Nano Sinh học

 

Sinh học;Công nghệ sinh học; Kỹ thuật sinh học; Sinh học ứng dụng; Vật lý kỹ thuật (chuyên sâu về Công nghệ nano sinh học).

Dược học; Hóa dược; Hóa học; Vật lý học; Khoa học Vật liệu; Kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật vật liệu; Xét nghiệm y học, Kỹ thuật y sinh, Công nghệ thực phẩm.

 

 

- Hóa sinh học phân tử

- Kỹ thuật hóa học

 

3

3

<!--[if !supportLists]-->12.  <!--[endif]--> 

Vật liệu và Linh kiện Nano

 

Vật lý kỹ thuật; Vật lý học; Khoa học vật liệu; Kỹ thuật vật liệu; Kỹ thuật hạt nhân; Sư phạm Vật lý; Hóa học; Sư phạm Hóa học; Kỹ thuật hoá học; Kỹ thuật vật liệu kim loại; Công nghệ kỹ thuật hoá học; Công nghệ vật liệu

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Cơ kỹ thuật; Kỹ thuật y sinh.

 

- Khoa học vật liệu đại cương

- Vật lý lượng tử

- Kỹ thuật hóa học

 

3

 3

3

Đối với các ngành đào tạo không có trong danh mục trên, Nhà trường sẽ xem xét ra quyết định dựa vào thông tin trong bằng và bảng điểm đại học của thí sinh. 

Trân trọng thông báo!