Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015
Triển lãm tuổi trẻ sáng tạo 2015

Ngành đào tạo

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Một số thông tin về chương trình đào tạo - Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Công nghệ Thông tin + Tiếng Anh: Information Technology - Mã số ngành đào tạo: 52480201
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Một số thông tin về chương trình đào tạo - Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Khoa học Máy tính + Tiếng Anh: Computer Science - Mã số đào tạo: 52480101
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Một số thông tin về chương trình đào tạo - Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Hệ thống Thông tin + Tiếng Anh: Information Systems - Mã số ngành đào tạo: 52480104
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Một số thông tin về chương trình đào tạo - Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Truyền thông và Mạng máy tính + Tiếng Anh: Communications and Computer Networks - Mã số ngành đào tạo: 52480102
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Một số thông tin về chương trình đào tạo - Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông + Tiếng Anh: Electronics and Communications Engineering - Mã số ngành đào tạo: 52510302
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Một số thông tin về chương trình đào tạo - Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Vật lý kỹ thuật + Tiếng Anh: Engineering physics - Mã số ngành đào tạo: 52520401
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Một số thông tin về chương trình ngành đào tạo - Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử + Tiếng Anh: Mechatronics Engineering - Mã số: 52510203
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Một số thông tin về chương trình đào tạo - Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Cơ học kỹ thuật + Tiếng Anh: Engineering Mechanics - Mã số ngành đào tạo: 52520101