Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lưu Văn Thiêm, sinh ngày 22/03/1980, tại Thái Bình.