Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Ngày 20/02/2017, Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 506/ĐHQGHN-CTHSSV của Đại học Quốc gia Hà Nội về “chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2017”, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau:
Căn cứ vào kết quả đăng ký học học kỳ II năm học 2016-2017 bậc sau đại học, Phòng Đào tạo (P.ĐT) xin trân trọng thông báo:
Nhà trường thông báo đến các học viên cao học danh sách thi môn Triết học và danh sách không đủ điều kiện dự thi
Ngày 31/08/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 35/TB-BGDĐT thông báo về việc “tuyển sinh đi học đại học và thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2017”.