Phòng Đào tạo

       1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác về xây dựng, quản lý các chương trình đào tạo; tổ chức tuyển sinh và triển khai thực hiện công tác đào tạo các bậc học.

 2. Nhiệm vụ

         – Công tác tuyển sinh: quảng bá tuyển sinh; Tổ chức các kỳ thi tuyển, xét tuyển; Nhập học và hậu kiểm.

         – Phát triển chương trình, học liệu: Xây dựng quy hoạch, các đề án mở ngành đào tạo, chuẩn đầu ra và thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng;  Cập nhật điều chỉnh các chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, bài giảng, bài giảng điện tử, website học phần; biên soạn, cập nhật đề cương học phần, ngân hàng câu hỏi.

        – Triển khai giảng dạy: Xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, năm học; Phân công giảng dạy; thời khóa biểu và triển khai đăng ký học phần môn học; Các hoạt động thực tập, thực tế cho sinh viên; Theo dõi, thống kê tình hình giảng dạy, học tập; công tác cố vấn học tập. 

        – Tổ chức kiểm tra, đánh giá: xếp lịch thi, cán bộ coi thi, sinh đề thi từ ngân hành câu hỏi; tổ chức thi học phần; quản lý bài thi và kết thúc học phần; Triển khai khảo sát phản hồi của sinh viên đối với các học phần; thực hiện công tác đánh giá chuẩn đầu ra.

       – Công tác tốt nghiệp: phân công cán bộ hướng dẫn đồ án, khóa luận, luận văn, luận án; tổ chức bảo vệ tốt nghiệp, xét tốt nghiệp và cấp bằng; quản lý văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp.

          – Công tác học vụ: đánh giá kết quả học vụ, xét học vụ; làm nhiệm vụ tư vấn cho người học.

         – Công tác tiếp người học: thực hiện định kỳ làm việc với các lớp năm thứ nhất, năm thứ tư và ban cán sự các lớp khóa học; tiếp người học giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo.

   – Quản lý văn phòng chương trình chất lượng cao.

   – Quản lý các chương trình đào tạo liên kết, đào tạo ngắn hạn và các chương trình đào tạo khác.

3. Tổ chức nhân sự

Stt

Họ và tên Chức vụ

Email

1

PGS.TS. Nguyễn Phương Thái

Trưởng phòng

thainp@vnu.edu.vn

2

ThS. Lê Thị Phương Thoa

Phó trưởng phòng

thoaltp@vnu.edu.vn

3

CN. Lê Huy

Chuyên viên

huyle@vnu.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo

Chuyên viên

thaontt@vnu.edu.vn

5

ThS. Vũ Thị Bích Hà

Chuyên viên

havb@vnu.edu.vn

6

ThS. Tạ Hồng Hạnh

Chuyên viên

hanhth@vnu.edu.vn

7

ThS. Vũ Thị Phương Thanh

Chuyên viên

thanhvtp@vnu.edu.vn

8

ThS. Nguyễn Ngọc Dũng

Chuyên viên

dungnn09@vnu.edu.vn

9

ThS. Chu Thị Khánh Huyền

Chuyên viên

ctkhuyen@vnu.edu.vn

10

KS. Trần Anh Tuấn

Chuyên viên

tuanta91@vnu.edu.vn

11

CN. Nguyễn Huy Hiệu

Chuyên viên

huyhieu@vnu.edu.vn

12

CN. Lê Ngọc Thạch

Chuyên viên

thachln@vnu.edu.vn

4. Địa chỉ liên hệ

Phòng Đào tạo: Phòng 105 – Nhà E3. Điện thoại:  (024) 3754 7865 (Đại học), (024) 3754 7810 (Sau đại học)

Văn phòng chương trình chất lượng cao: Phòng 312 – Nhà G2. Điện thoại: (024) 3212 3709

Bài viết liên quan