Lịch học bổ sung kiến thức kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

TT

Ngày Thứ Giờ học Giảng đường Môn học Giảng viên
      1            18/8/2017 6 18h00 303-G2 Toán  rời rạc TS. Tô Văn Khánh
      2            20/8/2017 CN 08h00 303-G2 Toán  rời rạc TS. Tô Văn Khánh
      3            22/8/2017 3 18h00 303-G2 Toán  rời rạc TS. Tô Văn Khánh
      4            27/8/2017 CN 14h00 303-G2 Toán  rời rạc TS. Tô Văn Khánh
      5            16/8/2017 4 18h00 303-G2 Lập trình nâng cao TS.Nguyễn Văn Vinh
      6            21/8/2017 2 18h00 303-G2 Lập trình nâng cao TS.Nguyễn Văn Vinh
      7            25/8/2017 6 18h00 303-G2 Lập trình nâng cao TS.Nguyễn Văn Vinh
      8            27/8/2017 CN 08h00 303-G2 Lập trình nâng cao TS.Nguyễn Văn Vinh
      9            19/8/2017 7 14h00 303-G2 Cơ sở dữ liệu TS.Nguyễn Tuệ
  10            23/8/2017 4 18h00 303-G2 Cơ sở dữ liệu TS.Nguyễn Tuệ
  11            26/8/2017 7 14h00 303-G2 Cơ sở dữ liệu TS.Nguyễn Tuệ
  12            17/8/2017 5 18h00 303-G2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  PGS. TS. Hồ Sĩ Đàm
  13          20/8/2017 CN 14h00’ 303-G2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật PGS. TS. Hồ Sĩ Đàm
  14            24/8/2017 5 18h00 303-G2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật PGS. TS. Hồ Sĩ Đàm
  15            26/8/2017 7 08h00 303-G2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật PGS. TS. Hồ Sĩ Đàm
  16            19/8/2017 7 14h00 301-G2 Điện tử số TS. Bùi Thanh Tùng
  17            23/8/2017 4 18h00 301-G2 Điện tử số TS. Bùi Thanh Tùng
  18            26/8/2017 7 14h00 301-G2 Điện tử số TS. Bùi Thanh Tùng
  19            18/8/2017 6 18h00 301-G2 Xử lý tín hiệu số TS. Nguyễn Hồng Thịnh
  20            21/8/2017 2 18h00 301-G2 Xử lý tín hiệu số TS. Nguyễn Hồng Thịnh
  21            24/8/2017 5 18h00 301-G2 Xử lý tín hiệu số TS. Nguyễn Hồng Thịnh
  22            17/8/2017 5 18h00 301-G2 Điện tử tương tự TS. Bùi Thanh Tùng
  23            22/8/2017 3 18h00 301-G2 Điện tử tương tự TS. Bùi Thanh Tùng
  24            26/8/2017 7 14h00 301-G2 Điện tử tương tự TS. Bùi Thanh Tùng
  25            05/9/2017 3 18h00 303-G2 Đánh giá năng lực TS. Nguyễn Trung Hiếu

Ghi chú:  G2 – Nhà G2 của Trường Đại học Công nghệ

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

          Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

          Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

          Điện thoại: (024) 3754 7865,  (024) 3754 7810

          Emai: TuyensinhDHCN@vnu.edu.vn

          Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinh.saudaihoc.dhcn

Bài viết liên quan