Đại học Quốc Gia Hà Nội

Với cơ chế tự chủ cao của ĐHQGHN, Nhà trường triển khai thực hiện hai dự án đầu tư chiều sâu: "Dự án đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu triển khai các vật liệu và linh kiện theo công nghệ micrô và nanô" với tổng kinh phí 48,15 tỷ đồng và "Dự án đầu tư tăng cường năng lực trang thiết bị nghiên cứu phát triển các hệ thống tích hợp thông minh" với tổng số vốn 21,9 tỷ đồng xây dựng hai phòng thí nghiệm (PTN) mục tiêu hiện đại có khả năng triển khai một số nghiên cứu ở trình độ cao theo đúng định hướng phát triển.

 Anh Tu Bui and Ninh Thuan Truong (2016) Kiểm chứng phần mềm dựa trên phân tích chương trình. In: SW4PHD: the 2016 Scientific Workshop for PhD Students, 26 March 2016, Hanoi.

Tổng cộng trong giai đoạn 2004-6/2010: 118 công trình (trên hệ thống Scopus), trong đó
Năm 2010: 10;      Năm  2009: 41 (93CB);      Năm 2008: 34 (94CB);    Năm 2007: 15 (90CB);       Năm 2006: 9 (82CB);       Năm 2005: 3 (74CB);         Năm 2004:6
Trung bình trong giai đoạn 2005-2009 đạt 0,236 bài công bố quốc tế/cán bộ/năm.

Với cơ chế tự chủ cao của ĐHQGHN, Nhà trường triển khai thực hiện hai dự án đầu tư chiều sâu: "Dự án đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu triển khai các vật liệu và linh kiện theo công nghệ micrô và nanô" với tổng kinh phí 48,15 tỷ đồng và "Dự án đầu tư tăng cường năng lực trang thiết bị nghiên cứu phát triển các hệ thống tích hợp thông minh" với tổng số vốn 21,9 tỷ đồng xây dựng hai phòng thí nghiệm (PTN) mục tiêu hiện đại có khả năng triển khai một số nghiên cứu ở trình độ cao theo đúng định hướng phát triển.