Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ba Công khai

Send to friendPDF version
Thực hiện quy chế ba công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN báo cáo các nội dung sau:
 
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
- Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường (bảng tổng hợp).
- Công khai chất lượng giáo dục thực tế (Biểu 21)
- Tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2015 có việc làm (Bảng thống kê)
- Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục: Trường Đại học Công nghệ đã được đánh giá và cấp chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT (Giấy chứng nhận).
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
- Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo (Biểu 22).
- Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn (Biểu 23).
3. Công khai tài chính
- Công khai tài chính (Biểu 24).
4. Tổng hợp thông tin công khai của Trường Đại học Công nghệ (Biểu tổng hợp)