Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ba Công khai

Thực hiện quy chế ba công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN báo cáo các nội dung sau:
 
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
- Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường (bảng tổng hợp).
- Công khai chất lượng giáo dục thực tế (Biểu 21)
- Tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2015 có việc làm (Bảng thống kê)
- Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục: Trường Đại học Công nghệ đã được đánh giá và cấp chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT (Giấy chứng nhận).
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
- Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo (Biểu 22).
- Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn (Biểu 23).
3. Công khai tài chính
- Công khai tài chính (Biểu 24).
4. Tổng hợp thông tin công khai của Trường Đại học Công nghệ (Biểu tổng hợp)