Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khoa học Công nghệ

 Với cơ chế tự chủ cao của ĐHQGHN, Nhà trường triển khai thực hiện hai dự án đầu tư chiều sâu: "Dự án đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu triển khai các vật liệu và linh kiện theo công nghệ micrô và nanô" với tổng kinh phí 48,15 tỷ đồng và "Dự án đầu tư tăng cường năng lực trang thiết bị nghiên cứu phát triển các hệ thống tích hợp thông minh" với tổng số vốn 21,9 tỷ đồng xây dựng hai phòng thí nghiệm (PTN) mục tiêu