Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nội dung 3

 a) Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ khoản 3 Điều 4 của Quy chế này.

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Nghị quyết của Ban cán sự Đảng và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) xây dựng chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau: