Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chương trình hành động

Send to friendPDF version

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Nghị quyết của Ban cán sự Đảng và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) xây dựng chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau: 

            1. Tổ chức nghiên cứu, thảo luận trong toàn trường "Vì sao phải nâng cao chất lượng đào tạo, làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn hiện nay"

            - Tổ chức họp lãnh đạo các khoa, các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc, lãnh đạo Đoàn Thanh niên và Công Đoàn trường để nghiên cứu thảo luận và thống nhất chương trình hành động đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 ở Trường ĐHCN.

            - Tổ chức nghiên cứu, thảo luận rộng rãi trong toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên về chủ đề ""Vì sao phải nâng cao chất lượng đào tạo, làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn hiện nay", quán triệt triển khai chương trình hành động của Nhà trường.

            + Đối với cán bộ, viên chức: Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công Đoàn chủ trì tổ chức thảo luận theo hai bước: bước 1 tại các khoa, phòng chức năng và đơn vị trực thuộc; bước 2: tại Hội nghị đào tạo của Trường ĐHCN.

            + Đối với đoàn viên, sinh viên: Đoàn trường chủ trì thực hiện theo hai bước, bước 1: tổ chức nghiên cứu, thảo luận ở cấp chi đoàn và liên chi đoàn; bước 2: tại Hội nghị cán bộ chủ chốt Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trong toàn trường.

            Tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, thảo luận về chủ đề trên gồm: Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng và Chương trình hành động số 179/QĐ-BGDĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012; kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh số 113/KH-BGDĐT-TWĐTN triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động về đổi mới quản lý giáo dục đại học ở Trường ĐHCN do Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp gửi tới các đơn vị.

            2. Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHCN đến năm 2020, tầm nhìn 2030; hoàn thiện hệ thống các văn bản và quy trình quản lý của Nhà trường

            2.1 Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHCN đến năm 2020, tầm nhìn 2030: ban soạn thảo kế hoạch chiến lược đầu mối triển khai hoàn thành xong trước tháng 9/2010.

            2.2 Hoàn thiện hệ thống các văn bản và quy trình quản lý

            - Phòng Tổ chức - Hành chính làm đầu mối rà soát, sắp xếp lại hệ thống các văn bản pháp quy hiện có liên quan đến các mặt công tác của trường tập hợp thành cuốn tài liệu tra cứu gửi tới các đơn vị trong toàn trường (xong trước tháng 6/2010); biên soạn và phát hành cuốn sổ tay giảng viên, sổ tay cán bộ quản lý (xong trước tháng 9/2010) sổ tay sinh viên (nội dung cuốn sổ tay sinh viên do Phòng Công tác Sinh viên biên soạn) (xong trước tháng 9/2010); Quy định phân cấp quản lý trong trường (xong trước tháng 9/2010); Các quy định liên quan đến thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường (xong trước tháng 9/2010); quy định đánh giá phân loại cán bộ, viên chức (xong trước tháng 7/2010); phối hợp với phòng đào tạo xây dựng quy định về chế độ làm việc của giảng viên, quy định về công tác trợ giảng (xong trước tháng 9/2010); xây dựng quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, đầu đàn giai đoạn 2010-2015 (xong trước tháng 9/2010).

            - Phòng Đào tạo phối hợp với các khoa triển khai xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho các ngành, chuyên ngành đào tạo (xong trước tháng 9/2010); Quy định về công tác biên soạn giáo trình, bài giảng và kế hoạch phủ giáo trình (xong trước tháng 9/2010).

            - Phòng Công tác Sinh viên: đầu mối xây dựng quy định về sinh viên tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên (xong trước tháng 6/2010); Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên (xong trước tháng 9/2010); xây dựng quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên (xong trước tháng 9/2010); rà soát, hoàn thiện và công khai các quy trình "một cửa" tiếp người học (xong trước tháng 9/2010).

            - Phòng Khoa học - Công nghệ: đầu mối xây dựng quy chế quản lý hoạt động khoa học - công nghệ (xong trước tháng 9/2010), hoạt động hợp tác quốc tế (xong trước tháng 9/2010).

            - Phòng Kế hoạch - Tài vụ: hoàn thiện ban hành quy chế chi tiêu nội bộ (xong trước tháng 7/2010);

            - Trung tâm Máy tính: xây dựng quy định quản lý công tác tin học hóa tại Trường ĐHCN (xong trước tháng 9/2010); quy định quản lý trang tin điện tử trong toàn trường (xong trước tháng 9/2010).

            2.3 Triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001-2000: Phòng Tổ chức - Hành chính làm đầu mối khởi động từ tháng 5/2010, hoàn thành, được cấp chứng chỉ trong năm học 2010-2011.

            3. Nâng cao chất lượng đào tạo, tích hợp đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học,đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội

            -  Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ và toàn diện quy chế đào tạo tới từng cán bộ, giảng viên và người học đảm bảo mỗi cán bộ, sinh viên tham gia công tác đào tạo thực hiện đúng các quy định.

            - Tổ chức Sơ kết, rút kinh nghiệm về triển khai công tác đào tạo theo phương thức tín chỉ giai đoạn 2007-2010 (hoàn thành trước tháng 9/2010).

            -  Thi hành các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong toàn trường: (1) Đẩy mạnh công tác đào tạo, buồi dưỡng giảng viên, thực hiện tốt chế độ giảng viên giảng dạy 3 học kỳ được bố trí nghỉ 1 học kỳ đi trao đổi khoa học, nâng cấp bài giảng ở nước ngoài; phát triển đổi ngũ cán bộ trợ giảng từ lực lượng cán bộ tạo nguồn, cán bộ mới công tác; tiếp tục thi hành các chính sách lấy kết quả hoạt động khoa học - công nghệ là tiêu chí quan trọng đánh giá, phân loại giảng viên hàng năm; (2) Tiếp tục phát triển mở rộng hệ thống website hỗ trợ môn học; triển khai các chính sách khuyến khích giảng viên đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của người học, đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá; Phát triển đội ngũ cố vấn môn học; (3) tiếp tục thi hành chính sách tích hợp đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học, nhất là đối với các lớp thuộc chương trình, nhiệm vụ chiến lược thông qua việc coi nhiệm vụ nghiên cứu điều kiện cần thiết để hoàn thành các thủ tục tốt nghiệp của học viên; (4) quan tâm tới đào tạo các môn học nâng cao thuộc các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình thuộc nhiệm vụ chiến lược.

            - Tổ chức điều tra, khảo sát đối tượng cựu sinh viên và người sử dụng lao động về sản phẩm đào tạo của trường. Trên cơ sở đó, có những điều chỉnh liên quan đến chương trình đào tạo và quy trình tổ chức đào tạo của trường.

            - Tổ chức điểu chỉnh, tăng hàm lượng kiến thức, kỹ năng về công nghệ đối với các chương trình đào tạo trong toàn trường.

            - Tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo có sự tham gia, đặt hàng của cơ sở công nghiệp như Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Cơ Điện tử (phối hợp với Tập đoàn IMI).

            - Thành lập Trung tâm đảm bảo chất lượng trực thuộc trường (xong trước tháng 6/2010); Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng của Trường ĐHCN giai đoạn 2010-2015 gồm: đánh giá giữa kỳ chất lượng trường đại học, kiểm định mới 2 chương trình đào tạo,...

            - Thực hiện tốt chỉ đạo "ba công khai" trên hệ thống website của Trường.

            - Định kỳ tổ chức đối thoại với cán bộ giảng dạy, đối thoại với sinh viên để nắm bắt tình hình dạy và học của trường để có các biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời; hằng năm tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác đào tạo.

            4. Tổ chức thực hiện

            Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động đổi mới quản lý giáo dục đại học ở Trường ĐHCN giai đoạn 2010-2012 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, BCH Đoàn Thanh niên, BCH Công đoàn tổ chức quán triệt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Chương trình hành động này tới từng cán bộ, viên chức và sinh viên, tổ chức triển khai chương trình hành động của Nhà trường đạt hiệu quả.