Đại học Quốc Gia Hà Nội

Quy chế, qui định

Quy chế Đào tạo ĐH của ĐHQGHN bao gồm 11 chương và 57 điều quy định.

Xem chi tiết Quy định tại đây

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Ban hành theo quyết định số 43/2007/QĐBGDĐT ngày 15/8/2007 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.