Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Phòng Đào tạo trân trọng thông báo tới sinh viên bậc đại học khóa QH-2012, QH-2013 còn nợ các học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQPAN) công văn số 78/TB-QPAN ngày 29/02/2016 của Trung tâm GDQPAN về việc tổ chức lớp học phần GDQPAN học kỳ II năm học 2015-2016 (công văn đính kèm).
Theo kết quả thống kê đăng ký môn học của sinh viên Đại học hệ chính quy trong học kỳ II, năm học 2015-2016, hiện nay toàn trường có 93 sinh viên (danh sách kèm theo) đã không thực hiện việc đăng ký môn học theo quy định.
Căn cứ Thông báo số 14/TB-TTDB&PTNNL ngày 12/01/2016 của Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức thi kỹ năng mềm cho sinh viên khóa QH-2012-I/CQ trường Đại học Công nghệ, phòng Đào tạo thông báo lịch thi kỹ năng mềm như sau:
Phòng Đào tạo xin trân trọng thông báo tới toàn thể sinh viên bậc đại học công văn số 342/GDTC&TT-ĐT ngày 28/12/2015 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (đính kèm) về việc mở lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ II năm học 2015-2016.
 Xem nội dung chi tiết trong các file đính kèm