Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Căn cứ Thông báo số 14/TB-TTDB&PTNNL ngày 12/01/2016 của Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức thi kỹ năng mềm cho sinh viên khóa QH-2012-I/CQ trường Đại học Công nghệ, phòng Đào tạo thông báo lịch thi kỹ năng mềm như sau:
Phòng Đào tạo xin trân trọng thông báo tới toàn thể sinh viên bậc đại học công văn số 342/GDTC&TT-ĐT ngày 28/12/2015 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (đính kèm) về việc mở lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ II năm học 2015-2016.
 Xem nội dung chi tiết trong các file đính kèm
Căn cứ công văn số 492/KH-QPAN ngày 15/12/2015 của Trung tâm Giáo dục quốc phòng – An ninh (GDQP-AN), Đại học Quốc Gia Hà Nội về Kế hoạch giảng dạy học phần GDQP-AN năm học 2015-2016 cho sinh viên Khóa QH-2014 và khóa QH-2015. Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch cụ thể như sau:
Theo Kế hoạch học tập đại học năm học 2015-2016, sinh viên khóa QH-2014 (K59), QH-2015 (K60) học Giáo dục quốc phòng – An ninh (GDQP) tập trung tại Hòa Lạc thời gian từ 04/01/2016 - 31/01/2016. Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể sinh viên khóa K59, K60 danh sách học GDQP (danh sách kèm theo).