Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Phòng Đào tạo xin gửi tới sinh viên khóa QH-2016-I/CQ thời khóa biểu, kế hoạch học tập và danh sách phân lớp/nhóm thực hành/bài tập năm học 2016-2017
Theo quy định tại điều 6 trong sổ tay học vụ đã gửi đến toàn thể sinh viên (SV) có ghi rõ “Đối với môn Giáo dục thể chất (GDTC): SV phải học đủ 4 tín chỉ bố trí đều thành 4 học phần, trong đó có 1 học phần bắt buộc “Lý luận GDTC & các môn thể thao cơ bản (Điền kinh)” và 3 học phần lựa chọn. SV phải học học phần bắt buộc trước khi học 3 học phần lựa chọn còn lại và mỗi SV chỉ được đăng ký một học phần trong một học kỳ”.
Để chuẩn bị cho học kỳ I năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo (P.ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên (SV) bậc đại học trong Trường hướng dẫn đăng ký học, học kỳ I năm học 2016-2017, cụ thể như sau:
 
Phòng Đào tạo (ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên bậc đại học trong trường “Dự kiến Thời   khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017”. Đề nghị lưu ý một số vấn đề sau:
Phòng Đào tạo (P.ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên (SV) bậc đại học trong Trường kế hoạch triển khai công tác tổ chức đăng ký học, học kỳ I năm học 2016-2017, cụ thể như sau: