Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Thực hiện Kế hoạch học tập năm học 2010-2011, Phòng Đào tạo (ĐT) gửi đến các đơn vị Lịch thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2010- 2011 (dành cho sinh viên theo học chế niên chế) để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.

Theo đề nghị của giáo viên và được sự đồng ý của Khoa. Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh Lịch thi học kỳ II, năm học 2010-2011 đã thông báo ngày 19/05/2011 như sau:

Yêu cầu sinh viên: Có mặt ở phòng thi trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi và phải trình Thẻ sinh viên mới được dự thi, sinh viên nào mất hoặc hỏng Thẻ sinh viên phải đến Bộ phận Tiếp sinh viên làm thủ tục xin cấp lại.

Thực hiện Kế hoạch học tập năm học 2010-2011, Phòng Đào tạo (ĐT) gửi đến các đơn vị Lịch thi học kỳ II, năm học 2010-2011 các lớp đại học hệ chính quy để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.

Thực hiện Kế hoạch học tập năm học 2010-2011, Phòng Đào tạo (ĐT) gửi đến các đơn vị Lịch thi học kỳ II, năm học 2010-2011 các lớp đại học hệ không chính quy để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.

Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên  lý luận chính trị tổ chức thi kết thúc học kỳ II năm học 2010 - 2011.

Phòng Đào tạo (ĐT) xin gửi đến các đơn vị Dự kiến Lịch thi học kỳ II, năm học 2010-2011 của các lớp đại học hệ vừa học vừa làm, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng: nếu cần đề nghị thay đổi về thời gian, hình thức thi, … thì liên hệ trực tiếp với chị Bùi Thị Thu Giang, chuyên viên Phòng ĐT ( 37547810,  giangbtt@vnu.edu.vn) trước ngày 18/05/2011.

Phòng Đào tạo thông báo Điều chỉnh lịch thi các lớp học trả nợ, học kỳ II, năm học 2010 - 2011

Dành cho sinh viên K51 và TC-K11 trở về trước còn nợ môn