Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Phòng Đào tạo (ĐT) xin gửi đến các đơn vị Dự kiến Lịch thi học kỳ I, năm học 2011-2012 của các lớp đại học hệ chính quy, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng: nếu cần đề nghị thay đổi về thời gian, hình thức thi, … thì liên hệ trực tiếp với chị Bùi Thị Thu Giang, chuyên viên Phòng ĐT ( 37547865,  giangbtt@vnu.edu.vn) trước ngày 07/12/2011.

 

(Dành cho sinh viên hoãn thi kỳ thi chính học kỳ phụ năm học 2010-2011 theo thông báo số 410/TB-ĐT, ngày 25/10/2011)

Phòng Đào tạo thông báo lịch học trả nợ các học phần trong học kỳ I năm học 2011-2012 như sau:

Trong năm học 2011-2012, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức 06 đợt thi đánh giá trình độ và xét miễn học môn Tiếng Anh , Phòng Đào tạo thông báo cụ thể như sau:

(Dành cho sinh viên theo học chế niên chế chưa đạt điều kiện môn cuối khóa Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh)

Yêu cầu sinh viên: Có mặt ở phòng thi trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi và phải trình Thẻ sinh viên mới được dự thi.

Lớp: QH-2006-I/TC-Đ (TC-K12Đ)
Thời gian học: 03/10/2011 đến 21/10/2011 cho môn Cuối khóa 1 và cuối khóa 2

Thực hiện Kế hoạch học tập năm học 2010-2011, Phòng Đào tạo (ĐT) gửi đến các đơn vị Lịch thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2010- 2011 (dành cho sinh viên theo học chế niên chế) để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.

Theo đề nghị của giáo viên và được sự đồng ý của Khoa. Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh Lịch thi học kỳ II, năm học 2010-2011 đã thông báo ngày 19/05/2011 như sau: