Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Theo đề nghị của giáo viên và được sự đồng ý của Khoa, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lần 2 Lịch thi học kỳ I, năm học 2011-2012 đã thông báo ngày 08/12/2011 như sau:

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh Lịch thi học kỳ I, năm học 2011-2012 đã thông báo ngày 08/12/2011 như sau:

Thực hiện Kế hoạch học tập năm học 2011-2012, Phòng Đào tạo (ĐT) gửi đến các đơn vị Lịch thi học kỳ I, năm học 2011-2012 các lớp đại học hệ chính quy để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.

Thực hiện Kế hoạch học tập năm học 2011-2012, Phòng Đào tạo (ĐT) gửi đến các đơn vị Lịch thi học kỳ I, năm học 2011-2012 các lớp đại học hệ vừa làm vừa học để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.

Phòng Đào tạo (ĐT) xin gửi đến các đơn vị Dự kiến Lịch thi học kỳ I, năm học 2011-2012 của các lớp đại học hệ vừa làm vừa học, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng: nếu cần đề nghị thay đổi về thời gian, hình thức thi, … thì liên hệ trực tiếp với chị Bùi Thị Thu Giang, chuyên viên Phòng ĐT ( 37547865,  giangbtt@vnu.edu.vn) trước ngày 07/12/2011.

Phòng Đào tạo (ĐT) xin gửi đến các đơn vị Dự kiến Lịch thi học kỳ I, năm học 2011-2012 của các lớp đại học hệ chính quy, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng: nếu cần đề nghị thay đổi về thời gian, hình thức thi, … thì liên hệ trực tiếp với chị Bùi Thị Thu Giang, chuyên viên Phòng ĐT ( 37547865,  giangbtt@vnu.edu.vn) trước ngày 07/12/2011.

 

(Dành cho sinh viên hoãn thi kỳ thi chính học kỳ phụ năm học 2010-2011 theo thông báo số 410/TB-ĐT, ngày 25/10/2011)

Phòng Đào tạo thông báo lịch học trả nợ các học phần trong học kỳ I năm học 2011-2012 như sau: