Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường về việc sử dụng Giảng đường 2 (GĐ2) phục vụ cho công tác tuyển sinh Sau đại học năm 2017 (đợt 1) và phòng máy tính cho lớp học dành cho đội tuyển olympic Tin học Quốc tế, phòng Đào tạo trân trọng thông báo điều chỉnh phòng học học kỳ II năm học 2016-2017 (lần 7), cụ thể như sau:
Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường, phòng Đào tạo trân trọng thông báo điều chỉnh phòng máy tính của các nhóm học thực hành tại nhà G2 thời gian từ ngày 11/04/2017 ÷ 14/04/2017, cụ thể như sau:
Căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký học tại các lớp học phần (LHP) mở trong học kỳ II năm học 2016-2017 (đợt 2), Phòng Đào tạo (P.ĐT) trân trọng thông báo:
Phòng Đào tạo xin trân trọng thông báo lịch học và thời khóa biểu các lớp học phần mở đợt 2 trong học kỳ II, năm học 2016-2017:
Căn cứ công văn số 257/ĐHNN-ĐT ngày 07/03/2017 của trường Đại học Ngoại ngữ về kế hoạch phổ biến các nội dung hướng dẫn tổ chức các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (nội dung trong Hướng dẫn 297/HD-ĐHQGHN). Phòng Đào tạo thông báo buổi làm việc của trường Đại học Ngoại ngữ với sinh viên QH-2016 theo lịch như sau: