Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Giới thiệu về  các loại học bổng chính phủ Việt Nam do Cục Đào tạo với nước ngoài triển khai
Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng đánh giá KQRL của sinh viên trường ĐHCN trường ĐHCN. Phòng CTSV thông báo tới các sinh viên những nội dung sau:
Nhà trường đã ban hành các công văn thông báo về việc sinh viên phải hoàn thiện học phí của học kỳ I năm học 2016-2017 và các khoản nợ của các học kỳ trước (nếu có). Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa thực hiện nghĩa vụ nộp học phí của mình, Nhà trường thông báo thời gian, hình thức nộp và chế tài xử lý với sinh viên không nộp học phí như sau:
Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 931/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 20/3/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc “cử sinh viên tham dự Diễn đàn sinh viên Châu Á với môi trường năm 2017”, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau: