Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Phòng Đào tạo xin trân trọng thông báo tới toàn thể sinh viên bậc đại học công văn số 22/GDTC&TT-ĐT ngày 07/02/2017 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (đính kèm) về việc mở lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ II năm học 2016-2017.
Để có thể sử dụng tối ưu quỹ giảng đường, phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh giảng đường từ ngày 13/02/2017, cụ thể như sau:
Để thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên đúng đối tượng được hưởng trong học kỳ II năm học 2016-2017, Nhà trường yêu cầu cụ thể:
Để thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đúng đối tượng được hưởng trong học kỳ II năm học 2016-2017, yêu cầu các sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ, đang trong thời gian đào tạo chính thức, thuộc đối tượng được hưởng làm Hồ sơ xin hưởng hỗ trợ chi phí học tập, cụ thể như sau:
Để thực hiện chế độ miễn/giảm học phí cho sinh viên đúng đối tượng được hưởng trong học kỳ II năm học 2016-2017, yêu cầu các sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ, đang trong thời gian đào tạo chính thức, thuộc một trong các đối tượng sau phải làm Hồ sơ xin miễn/giảm học phí, cụ thể như sau:
Ngày 08/02/2017, trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo từ Quỹ học bổng Chắp cánh đam mê về việc “đăng kí nhận học bổng Chắp cánh đam mê năm học 2016- 2017”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy khoa Điện tử viễn thông, Trường Đại học Công nghệ như sau:
Ngày 31/08/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 35/TB-BGDĐT thông báo về việc “tuyển sinh đi học đại học và thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2017”.