Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Căn cứ nguyện vọng học tập của sinh viên, phòng Đào tạo trân trọng thông báo thời khóa biểu lớp học phần mở trong học kỳ phụ năm học 2016-2017 (đợt 2), cụ thể như sau: