Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Giải thưởng Honda Y-E-S là Giải thưởng thường niên do Quỹ Honda Foundation (HOF) tài trợ, dưới sự hợp tác thực hiện của Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) - Bộ Khoa học và Công nghệ và Công ty Honda Việt Nam.
Để đáp ứng nhu cầu bổ sung nhân lực làm việc tại Viện IMI, Viện IMI cần tuyển dụng kỹ sư thuộc các chuyên ngành sau:
Ngày 20/4/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo về “học bổng lần 1 của trung tâm English Garden”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau: