Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Ngày 20/4/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo về “học bổng lần 1 của trung tâm English Garden”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:
Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường về việc sử dụng Giảng đường 2 (GĐ2) phục vụ cho công tác tuyển sinh Sau đại học năm 2017 (đợt 1) và phòng máy tính cho lớp học dành cho đội tuyển olympic Tin học Quốc tế, phòng Đào tạo trân trọng thông báo điều chỉnh phòng học học kỳ II năm học 2016-2017 (lần 7), cụ thể như sau:
Power Gate Software mang đến cơ hội thực tập hấp dẫn dành cho các bạn sinh viên năm cuối/ đã ra trường với vị trí Internship IT các ngôn ngữ: .NET, Angular JS, Node JS, ReactJS, Angular2,PHP.