Đại học Quốc Gia Hà Nội

CN Kỹ thuật điện tử, truyền thông (CLC)

I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Mục tiêu chung
Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân kỹ thuật ngành Công nghệ kĩ thuật Điện tử, Truyền thông (CNĐTTT) với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng sự sáng tạo, kinh doanh và lãnh đạo.
2. Mục tiêu cụ thể
 
Phát triển kiến thức và kỹ năng cần có cho nghề nghiệp tương lai trong ngành CNĐTTT;
 
Phát triển sự hiểu biết và khả năng áp dụng khoa học cơ bản, toán học, khoa học điện và tin học vào thực tiễn của ngành CNĐTTT;
Cung cấp một môi trường giúp chuẩn bị cho sinh viên có nhiều định hướng nghề nghiệp khác nhau và có khả năng tự học suốt cuộc đời;
Làm cho sinh viên hiểu về các tương tác giữa ngành CNĐTTT với xã hội, kinh doanh, công nghệ, và môi trường;
Làm cho sinh viên nhận thức rõ về việc đóng góp cho sự phát triển quốc gia và kinh tế toàn cầu.
II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                       154 tín chỉ
-Khối kiến thức chung:                                                    34 tín chỉ
(chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh, Kĩ năng bổ trợ)
-Khối kiến thức theo lĩnh vực:                                         18 tín chỉ
+ Bắt buộc: 18 tín chỉ
+ Tự chọn: 0 tín chỉ
-Khối kiến thức theo khối ngành (CNTT, ĐTTT):                9 tín chỉ
+ Bắt buộc: 6 tín chỉ
+ Tự chọn: 3 tín chỉ/6 tín chỉ
-Khối kiến thức theo nhóm ngành:                                   30 tín chỉ
+ Bắt buộc: 30 tín chỉ
+ Tự chọn: 0 tín chỉ
-Khối kiến thức ngành                                                     63 tín chỉ
+ Bắt buộc: 12 tín chỉ
+ Theo định hướng bắt buộc:                                         12 tín chỉ /15 tín chỉ
+ Tự chọn: 12 tín chỉ/30 tín chỉ
+ Bổ trợ: 10 tín chỉ/33 tín chỉ
+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 17 tín chỉ