Đại học Quốc Gia Hà Nội

Các văn bản về ĐBCL

HD tự đánh giá đơn vị. Xem chi tiết tại đây. Phụ lục kèm theo 

HD viết Báo cáo tự đánh giá. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tổng kết hoạt động ĐBCL năm học 2011-2012. Xem chi tiết tại đây.

Kế hoạch công tác ĐBCL năm học 2011-2012. Xem chi tiết tại đây.

Quyết định thành lập Ban thư ký và Các nhóm chuyên trách cho công tác tự đánh giá của Trường ĐHCN - ĐHQGHN. Xem chi tiết tại đây

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường ĐHCN năm học 2012 - 2013. Xem chi tiết tại đây

Quyết định về việc thành lập hội đồng tự đánh giá trường đại học. Xem chi tiết tại đây

Quyết định thành lập Ban thư ký và Các nhóm chuyên trách cho công tác tự đánh giá của Trường ĐHCN - ĐHQGHN. Xem chi tiết tại đây

Quyết định về việc điều chỉnh nhân sự Hội đồng tự đánh giá Trường ĐHCN. Xem chi tiết tại đây

Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 65/2007/QĐ ngày 01/11/2007 ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.Xem chi tiết tại đây