Đại học Quốc Gia Hà Nội

đại hội đoàn

Ngày 10-11/03/2017, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ lần thứ V nhiệm kỳ 2017 – 2019 đã long trọng diễn ra tại Hội trường 3-G3.
Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); Thường trực Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ (Đoàn trường ĐHCN) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2019 vào các ngày 10-11/3/2107.

Ngày 28-29/11/2014, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ lần thứ IV nhiệm kỳ 2014 – 2017 đã long trọng diễn ra tại Hội trường G3.