Đại học Quốc Gia Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật Cơ Điện tử

I. Khung chương trình đào tạo ban hành năm 2015:
 
 II. Khung chương trình đào tạo ban hành năm 2014:
1. Mục tiêu chương trình đào tạo:
Mục tiêu của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kĩ thuật Cơ điện tử là đào tạo chuyên sâu, trang bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết để người học trở thành các chuyên gia kĩ thuật cơ điện tử, có năng lực khai thác và sáng tạo các thiết bị và hệ thống cơ điện tử.
Chương trình đào tạo sẽ cập nhật kịp thời các tri thức công nghệ mới về Kĩ thuật Cơ điện tử tiên tiến trên thế giới đồng thời mở rộng và nâng cao các tri thức khoa học cơ bản và chuyên ngành tạo nguồn nhân lực có trình độ cao.
2. Chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 50 tín chỉ
Trong đó:- Khối kiến thức chung (bắt buộc): 07 tín chỉ
              - Khối kiến thức nhóm chuyên ngành: 12 tín chỉ
              - Khối kiến thức chuyên ngành: 16 tín chỉ
              - Luận văn thạc sĩ: 15 tín chỉ