Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông tin luận án Tiến sĩ

Tên đề tài luận án:Nâng cao dung lượng của hệ thống thông tin vô tuyến có nhận thức dựa trên OFDM.
1. Họ và tên nghiên cứu sinh:Lê Văn Tuấn            2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 25/10/1973   ...............................................  4. Nơi sinh:Thanh Hóa
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:1142/QĐ-CTSV, ngày 28.tháng.11 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.....................................................................
7. Tên đề tài luận án:Nâng cao dung lượng của hệ thống thông tin vô tuyến có nhận thức dựa trên OFDM.
8. Chuyên ngành:Kỹ thuật Viễn thông............................ 9. Mã số:62 52 02 08
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:TS. Nguyễn Thành Hiếu
                                           PGS. TS. Nguyễn Viết Kính
Xem nội dung chi tiết file tiếng Anh, tiếng Việt
Tên đề tài luận án: Phân tích đáp ứng của Profile cánh máy bay theo cách tiếp cận đối ngẫu
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Triết......... 2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 22/10/1988.................................................. 4. Nơi sinh: Kiên Giang
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 65/QĐ-ĐT, ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Phân tích đáp ứng của Profile cánh máy bay theo cách tiếp cận đối ngẫu
8. Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật                                           9. Mã số: 62 52 01 01.................
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:
Cán bộ hướng dẫn chính : GS. TSKH. Nguyễn Đông Anh
Cán bộ hướng dẫn phụ:     PGS. TS. Phạm Mạnh Thắng
Xem nội dung chi tiết tại file tiếng Anh, tiếng Việt
Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu giao thức định tuyến tiết kiệm năng lượng cho mạng sensor.
Họ và tên:   Nguyễn Duy Tân                                          Giới tính: Nam
Ngày sinh:  16/08/1977                                                    Nơi sinh:  Hưng Yên
Quyết định công nhận NCS số 1142/QĐ-CTSV ngày 28/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.
Chuyên ngành đào tạo: Truyền dữ liệu và mạng máy tính
Mã số: Đào tạo thí điểm                                                  
Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu giao thức định tuyến tiết kiệm năng lượng cho mạng sensor.
Cán bộ hướng dẫn:   PGS.TS. Nguyễn Đình Việt, Trường Đại học Công nghệ
Xem nội dung chi tiết tại đây
 
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu phương pháp tổng hợp cảm biến dùng cho kỹ thuật dẫn đường các robot di động”.
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THUẬN HOÀNG   
2. Giới tính: nam
3Ngày sinh: 17/04/1970                                       
4. Nơi sinh: Quảng Bình
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số3205/QĐ-SĐH, ngày 8/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu phương pháp tổng hợp cảm biến dùng cho kỹ thuật dẫn đường các robot di động”.
8. Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử                
9. Mã số62 52 70 01 
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1- PGS.TS Trần Quang Vinh; 
                                                     2- PGS.TS Bạch Gia Dương.
   Xem nội dung chi tiết tại đây
Tên đề tài luận án: Mô hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranh
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Văn Chiểu                     2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 19/08/1979                                                4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4154/QĐ-SĐH  ngày 15 tháng 07 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ theo quyết định số 201 /QĐ-ĐT,  ngày 09 tháng 04 năm 2011. Tên đề tài: Mô hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranh
7. Tên đề tài luận án: Mô hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranh.
8. Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm                                 9. Mã số: 62.48.01.03
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  TS. Đặng Văn Hưng
                                               PGS.TS. Nguyễn Việt Hà
Xem nội dung chi tiết tại file tiếng Anh, tiếng Việt
Tên đề tài luận án: Khai phá tri thức song ngữ và ứng dụng trong dịch máy Anh-Việt
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Quang Hùng               2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:10/10/1981                                                   4. Nơi sinh: Quảng Bình
5. Quyết định công nhận NCS số 1142/QĐ-CTSV ngày 28/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tập thể cán bộ hướng dẫn NCS theo Quyết định số 48/QĐ-ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.
7. Tên đề tài luận án: Khai phá tri thức song ngữ và ứng dụng trong dịch máy Anh-Việt
8. Chuyên ngành: Khoa học máy tính                              9. Mã số: 62 48 01 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:
-  Hướng dẫn chính: PGS.TS. Lê Anh Cường
- Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Huỳnh Văn Nam
Xem nội dung chi tiết tại file tiếng Việt, tiếng Anh
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu mô hình nhân vật ảo biểu cảm trên khuôn mặt ba chiều nói tiếng Việt
1.Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Duyên                  2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 01/02/1983                                                               4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 345/SĐH, ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Quyết định số 676/SĐH, ngày 12/02/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Cho phép đổi chuyên ngành đào tạo.
- Quyết định số 805/QĐ-ĐTSĐH, ngày 04/12/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ về việc Bổ sung cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh.
- Quyết định số 71/QĐ-ĐTSĐH, ngày 20/02/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ về việc Thôi không tham gia tập thể hướng dẫn và bổ sung cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh.
- Quyết định số 741/2009/QĐ-ĐTSĐH, ngày 26/11/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ về việc Gia hạn thời gian học tập cho nghiên cứu sinh.
- Quyết định số 2070/QĐ-SĐH, ngày 13/07/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Cho phép nghiên cứu sinh tạm ngừng học tập vì lý do sức khỏe.
- Quyết định số 3109/QĐ-ĐT, ngày 24/10/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian học tập vì lý do thai sản.
- Quyết định số 74/QĐ-ĐT, ngày 25/01/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ về việc Trả nghiên cứu sinh về cơ quan công tác.
7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu mô hình nhân vật ảo biểu cảm trên khuôn mặt ba chiều nói tiếng Việt.
8. Chuyên ngành: Khoa học máy tính                     9. Mã số: 62 48 01 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thế Duy
                                                 GS.TS. Masato Akagi
Xem nội dung chi tiết tại đây
Tên đề tài luận án: Chế tạo vật liệu CdSe/CdS cấu trúc nano dạng tetrapod và nghiên cứu tính chất quang của chúng
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Luyến           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 26/12/1982                                                4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 4154/QĐ-SĐH ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc ĐHQG HN.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Thay đổi tên đề tài theo Quyết định số 704/2008/QĐ-ĐTSĐH ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.
7. Tên đề tài luận án: Chế tạo vật liệu CdSe/CdS cấu trúc nano dạng tetrapod và nghiên cứu tính chất quang của chúng.
8. Chuyên ngành: Vật liệu và Linh kiện nano    9. Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Nghĩa
                                                        PGS.TS. Nguyễn Kiên Cường
Xem nội dung chi tiết tại đây
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quan
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Thúy Quỳnh      2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 22/09/1979                                                4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2377/SĐH, ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Quyết định số 661/QĐ-ĐTSĐH, ngày 24/10/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ về việc Bổ sung cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh.
- Quyết định 4050/QĐ-SĐH, ngày 4/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cho phép nghiên cứu sinh tạm ngừng học tập trong thời gian 24 tháng từ 01/07/2008 vì lý do thai sản.
- Quyết định 2905/QĐ-SĐH, ngày 12/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cho phép nghiên cứu sinh tạm ngừng học tập trong thời gian 24 tháng từ 01/07/2010 vì lý do thai sản.
- Công văn số 2637/ĐHQGHN-ĐT, ngày 8/9/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cho nghiên cứu sinh tiếp tục chương trình học tập từ tháng 7/2011.
7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quan
8. Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông                       9. Mã số: 62 52 02 08
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:
- GS. TSKH. Phan Anh
- PGS. TS. Trần Minh Tuấn 
Xem nội dung chi tiết tại đây (tiếng Việt, tiếng Anh)
Tên đề tài luận án: Cải tiến quá trình học của một số mạng nơ-ron ghi nhớ
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nông Thị Hoa                  2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 22/8/1978                                                      4. Nơi sinh:    Thái Nguyên
5. Quyết định công nhận NCS số: 3613/SĐH ngày 20 tháng 10  năm 2009 của Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài luận án: Cải tiến quá trình học của một số mạng nơ-ron ghi nhớ
8. Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính               9. Mã số: 62 48 01 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thế Duy
Xem nội dung chi tiết tại đây