Đại học Quốc Gia Hà Nội

Trung tâm Nghiên cứu Điện tử Viễn thông

Trung tâm Nghiên cứu Điện tử - Viễn thông được thành lập theo quyết định số 178/TCCB ngày 06/03/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trực thuộc Khoa Công Nghệ - ĐHQGHN, được tổ chức lại theo quyết định số 71/TCCB-CTSV ngày 04/3/2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ.