Đại học Quốc Gia Hà Nội

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (Khóa QH-2015-I/CQ)

Send to friendPDF version
Thực hiện công khai tình hình khảo sát việc làm của sinh viên theo yêu cầu của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT, Trường ĐHCN thông báo kết quả cụ thể:
Tổng số sinh viên của Khóa QH-2011-I/CQ (K56) tốt nghiệp lấy khảo sát là 412 sinh viên, số sinh viên có thông tin phản hồi là 388 sinh viên (đạt tỉ lệ 94%). Trong đó tổng số sinh viên có việc làm là 372 sinh viên, số sinh viên chưa có việc làm là 16, số sinh viên làm việc cho các công ty có liên quan đến công nghệ, kỹ thuật là 356 sinh viên, số sinh viên làm việc tự do là 16 sinh viên.
 
TT
Ngành đào tạo, mã số
Tổng số SVTN
Chia theo giới tính
Tình trạng việc làm
Tỷ lệ SVTN có việc làm
Khu vực việc làm
Nam
Nữ
Số lượng SVTN có việc làm
Số lượng SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao
Số lượng SVTN chưa có việc làm
Khu vực Nhà nước
Khu vực tư nhân
Liên doanh nước ngoài
Tự tạo việc làm
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
1
Công nghệ Điện tử viễn thông
70
67
3
69
0
1
99%
18
17
28
6
2
Công nghệ Thông tin
183
154
29
160
2
5
97%
13
65
76
6
3
Khoa học Máy tính
26
24
2
24
0
0
100%
5
5
12
2
4
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử
60
57
3
52
2
1
98%
3
19
28
2
5
Cơ học kỹ thuật
32
30
2
28
2
1
97%
0
14
11
3
6
Vật lý kỹ thuật
41
27
14
31
2
8
80%
1
13
15
2
Tổng cộng
412
359
53
364
8
16
96%
40
133
170
21
Ghi chú: Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm được tính là: ((SL SVTN có việc làm (cột 6) + SL SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao (cột 7)/tổng số SVTN (cột 3))*100.
AttachmentSize
12.ctsv_.pdf1.39 MB