Đại học Quốc Gia Hà Nội

Phòng KHCN & HTPT

Send to friendPDF version

Địa chỉ: Phòng 205, nhà E3
Điện thoại:   (024) 3754 9826

Trưởng phòng: PGS.TS. Trần Xuân Tú
Email: tutx@vnu.edu.vn
 
Phó Trưởng phòng: TS. Phạm Minh Triển
Email: trienpm@vnu.edu.vn

 

Chuyên viên

 
TS. Phan Quốc Nguyên
 
ThS. Chu Thị Minh
ThS. Đỗ Thị Hồng Nhung

 

1. Chức năng
Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động khoa học – công nghệ (KHCN), quản lý dự án đầu tư về khoa học - công nghệ và hoạt động hợp tác phát triển.
2. Nhiệm vụ
2.1 Quản lý hoạt động khoa học - công nghệ
- Tổ chức xây dựng, triển khai, theo dõi và giám sát kế hoạch phát triển KHCN;
- Theo dõi và giám sát việc sử dụng nguồn vốn ngân sách hoạt động KHCN;
- Tổ chức thẩm định, theo dõi, giám sát việc thực hiện các đề tài/nhiệm vụ khoa học trong và ngoài ĐHQGHN (kể cả đề tài/nhiệm vụ khoa học hợp tác quốc tế);
- Quản lý, khai thác các sản phẩm KHCN;
- Quản lý các hoạt động sở hữu trí tuệ: tư vấn, quản lý, xúc tiến hoạt động sở hữu trí tuệ;
- Quản lý các hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, tài năng trẻ sáng tạo;
- Tổ chức xét chọn các công trình khoa học công nghệ tiêu biểu để trao giải thưởng khoa học công nghệ các cấp, quảng bá các công trình khoa học tiêu biểu;
- Tổ chức thẩm định, in ấn và phát hành sách chuyên khảo và các ấn phẩm khoa học;
- Tổ chức, theo dõi, giám sát và hỗ trợ hoạt động hội nghị/hội thảo khoa học, seminar, các chuyên san, tạp chí khoa học.
- Đầu mối chuẩn bị cho các phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo;
2.2 Công tác quản lý, thực hiện dự án
- Tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư nhằm đảm bảo và nâng cao tiềm lực KHCN;
- Tổ chức triển khai, theo dõi và giám sát việc thực hiện và nghiệm thu các dự án đầu tư KHCN;
- Quản lý, giám sát việc khai thác sử dụng hiệu quả các trang thiết bị KHCN;
- Đầu mối tổ chức nghiệm thu tổng thể các dự án đầu tư KHCN của Trường.
2.3 Công tác hợp tác phát triển
- Tổ chức xây dựng, triển khai, theo dõi và giám sát kế hoạch hoạt động hợp tác trong nước và ngoài nước;
- Quản lý các văn bản hợp tác trong và ngoài nước;
- Quản lý đoàn ra, đoàn vào trong nước và quốc tế;
- Tổ chức, quản lý các hoạt động hợp tác phát triển trong nghiên cứu và đào tạo, thúc đẩy chuyển giao các kết quả hoạt động khoa học công nghệ;
- Đầu mối quản lý, phụ trách, giám sát hoạt động của các văn phòng hợp tác quốc tế/ hợp tác trong nước;
- Tổ chức xây dựng, in ấn và phát hành tài liệu giới thiệu, quảng bá hình ảnh của trường bằng tiếng Anh.