Đại học Quốc Gia Hà Nội

Phòng Đào tạo

Send to friendPDF version

Điện Thoại: Bộ phận Đào Tạo ĐH: (024) 37547865

                    Bộ phận Đào Tạo SĐH: (024) 37547810

I. Nhân sự:

  

Trưởng phòng
PGS.TS. Nguyễn Phương Thái
Email: thainp@vnu.edu.vn

 

 

 
Phó trưởng phòng:
ThS.Lê Thị Phương Thoa
Email: thoalp@vnu.edu.vn

 

 

 

 
Chu Thị Khánh Huyền
Email: ctkhuyen@vnu.edu.vn
ThS. Bùi Thị Thu Giang
Email: giangbtt@vnu.edu.vn
 
ThS. Vũ Thị Phương Thanh
Email: thanhvtp@vnu.edu.vn

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Email: thaontt@vnu.edu.vn
 
ThS. Vũ Thị Bích Hà
Email: havb@vnu.edu.vn
 
CN. Lê Huy
Email: huyle@vnu.edu.vn
 
ThS. Tạ Hồng Hạnh
Email: hanhth@vnu.edu.vn
 

 

 
 
CN. Lê Ngọc Thạch
Email: thachln@vnu.edu.vn
 ThS. Nguyễn Ngọc Dũng
Email: dungnn09@vnu.edu.vn
 CN. Nguyễn Anh Tuấn
Email: tuanta91@vnu.edu.vn

 

CN. Nguyễn Huy Hiệu
Email: huyhieu@vnu.edu.vn

 

1. Chức năng
Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về xây dựng, quản lý các chương trình đào tạo; tổ chức tuyển sinh và triển khai thực hiện công tác đào tạo các bậc học.
2. Nhiệm vụ
2.1 Công tác tuyển sinh
- Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh;
- Quảng bá tuyển sinh;
- Tổ chức kỳ thi tuyển sinh;
- Xét tuyển, nhập học (hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển);
- Hậu kiểm.
2.2 Công tác chương trình, học liệu
- Xây dựng qui hoạch, đề án mở ngành, chuẩn đầu ra, thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng;
- Cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo;
- Biên soạn giáo trình, bài giảng, bài giảng điện tử, website học phần;
- Biên soạn, cập nhật đề cương học phần;
- Biên soạn, cập nhật ngân hàng câu hỏi.
2.3 Triển khai giảng dạy
- Xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa và năm học;
- Phân công giảng dạy: trong trường, các đơn vị bạn trong ĐHQGHN, mời giảng;
- Xếp thời khóa biểu;
- Triển khai cho người học đăng ký học phần;
- Các hoạt động thực tập, thực tế cho sinh viên;
- Theo dõi, thống kê giảng dạy và học tập;
- Điều hành công tác cố vấn học tập;
- Ký hợp đồng và thanh toán giảng dạy cho giảng viên mời và đơn vị bạn.
2.4 Tổ chức kiểm tra, đánh giá
- Xếp lịch thi, phân công cán bộ coi thi, sinh đề thi từ ngân hàng câu hỏi;
- Tổ chức thi kết thúc học phần;
- Quản lý bài thi và kết quả học phần;
- Khảo sát phản hồi sinh viên với học phần.
- Đánh giá chuẩn đầu ra
2.5 Công tác tốt nghiệp
- Phân công cán bộ hướng dẫn;
- Tổ chức bảo vệ;
- Xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp;
- Quản lý việc cấp phát văn bằng chứng chỉ.
2.6 Công tác học vụ 
- Đánh giá kết quả học tập, xét học vụ;
- Tư vấn người học.
2.7 Công tác tiếp người học
- Định kỳ làm việc với các lớp năm thứ nhất, năm thứ tư và ban cán sự các lớp khóa học;
- Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo của người học.
2.8 Quản lý Văn phòng chương trình chất lượng cao
2.9 Quản lý các chương trình đào tạo liên kết, đào tạo ngắn hạn và các chương trình khác
Đầu mối/phối hợp quản lý các chương trình đào tạo liên kết, ngắn hạn và các chương trình đào tạo khác theo đề án được phê duyệt.