Đại học Quốc Gia Hà Nội

lễ kết nạp

Ngày 14/6/2017, chi bộ Điện tử - Viễn thông tổ chức kết nạp đảng viên mới cho sinh viên Nguyễn Công Hoàn (lớp K59ĐB) và Kim Mạnh Cường (lớp K59ĐA).
Ngày 15/05, Chi bộ Công nghệ thông tin thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Tô Văn Khánh.
Ngày 08/09, Chi bộ Hiệu bộ 2 thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Trần Đăng Khoa- Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng.
Ngày 19/02, Chi bộ Điện tử- Viễn thông thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Đinh Thị Thái Mai.
Ngày 15/01, Chi bộ Hiệu bộ 1 thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Huy Cảnh.