Đại học Quốc Gia Hà Nội

Phòng Tổ chức Cán bộ

Send to friendPDF version
 Địa chỉ: Phòng 705, Nhà E3
Điện thoại: 024. 32272803
Phó Trưởng phòng: TS. Tô Văn Khánh
 
Chuyên viên:
 
ThS. Đỗ Nam
ThS. Phạm Thị Lam
 

 

1. Chức năng
Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Trường.
2. Nhiệm vụ
2.1 Công tác chính trị tư tưởng cán bộ
- Nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, viên chức (CB,VC), phản ánh kịp thời với Đảng ủy, Ban Giám hiệu;
- Tuyên truyền, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của trường, truyền thống của Trường tới toàn thể CBVC;
- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Thực hiện công tác Quân sự địa phương. 
2.2 Công tác Tổ chức
- Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bao gồm thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Trường;
- Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc xây dựng quy chế về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Trường;
- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các đơn vị trong Trường về công tác tổ chức;
- Triển khai thực hiện các đề án liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.
2.3. Công tác Cán bộ
- Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; chính sách đối với cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; đào tạo bồi dưỡng CBVC;
- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc xây dựng chỉ tiêu nhân lực; tiêu chuẩn chuẩn chức danh nghề nghiệp; quy định chế độ, chính sách cho các đối tượng, đơn vị trong Trường;
- Xây dựng chính sách thu hút cán bộ khoa học, quản lý có trình độ cao làm cán bộ thỉnh giảng, kiêm nhiệm hoặc công tác lâu dài tại Trường;
- Xây dựng, triển khai kế hoạch tuyển dụng, xét tuyển đặc cách vào ngạch giảng viên; làm thủ tục ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, hợp đồng kiêm nhiệm với cán bộ viên chức và người lao động;
- Tổ chức thực hiện công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ viên chức lãnh đạo quản lý, các chức danh lãnh đạo;
- Công tác xét duyệt lên lương, phụ cấp hàng năm;
- Công tác bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch cho CBVC.
- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,… cho CBVC;
- Tổ chức thực hiện việc xét đề nghị công nhận giảng viên đủ tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư;
- Làm thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú cho CBVC.
- Thủ tục nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, chuyển công tác, biệt phái;
- Theo dõi nghỉ phép năm, thống kê chấm công làm việc hàng tháng của các đơn vị;
- Quản lý hồ sơ CBVC, thẩm tra, xác minh lý lịch, lịch sử chính trị của cán bộ, viên chức khi có yêu cầu;
- Quản lý, làm thủ tục cử, gia hạn, thu nhận cán bộ, viên chức đi công tác, học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi nghiên cứu ở trong và ngoài nước;
- Triển khai và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật CBVC; công tác tổng kết năm học; đánh giá, xếp loại CBVC hàng năm.
- Đầu mối tổ chức hội nghị CBVC;