Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ban Giám Hiệu

Send to friendPDF version
Hiệu trưởng: PGS. TS. Nguyễn Việt Hà
ĐT: 0989152252 (qua thư ký)
Email: uet@vnu.edu.vn

 CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

   
 TS. Nguyễn Anh Thái
ĐT: (024) 37547565
Email: thaina@vnu.edu.vn
PGS.TS. Phạm Bảo Sơn
ĐT: (024) 37549427
Email:sonpb@vnu.edu.vn 
PGS.TS. Chử Đức Trình
ĐT:
(024) 37457203
Email: trinhcd@vnu.edu.vn