Đại học Quốc Gia Hà Nội

Luận án tiến sĩ

Tên đề tài luận án:   Phương pháp học máy đa nhãn – đa thể hiện và ứng dụng.
Họ và tên:   Phạm Thị Ngân                                             Giới tính: Nữ
Ngày sinh:  18/07/1983                                                    Nơi sinh:  Quảng Ninh
Quyết định công nhận NCS số 1118/QĐ-CTSV ngày 24/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.
Chuyên ngành đào tạo: Hệ thống thông tin                   Mã số: 62 48 01 04    
Tên đề tài luận án:   Phương pháp học máy đa nhãn – đa thể hiện và ứng dụng.
Cán bộ hướng dẫn:   PGS.TS. Hà Quang Thụy, Trường Đại học Công nghệ
                                    PGS.TS. Phan Xuân Hiếu, Trường Đại học Công nghệ
Xem nội dung chi tiết tại đây
Tên đề tài luận án:   Nâng cao hiệu năng bài toán đối sánh vân tay
Họ và tên: Lê Hồng Hải                                                  Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/04/1981                                                    Nơi sinh:  Yên Bái
Quyết định công nhận NCS số 1142/QĐ-CTSV ngày 28/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.
Chuyên ngành đào tạo: Hệ thống thông tin                   Mã số: 62 48 01 04    
Tên đề tài luận án: Nâng cao hiệu năng bài toán đối sánh vân tay
Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hóa, Trường Đại học Công nghệ
                             PGS.TS. Nguyễn Hà Nam, Trường Đại học Công nghệ
Xem nội dung chi tiết tại đây
Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu chế tạo cấu trúc micro-nano vật liệu từ cứng theo hướng ứng dụng trong y sinh.
Họ và tên:   Lê Việt Cường                                               Giới tính: Nam
Ngày sinh:  20/08/1985                                                    Nơi sinh:  Hà Nội
Quyết định công nhận NCS số 1142/QĐ-CTSV ngày 28/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.
Chuyên ngành đào tạo: Vật liệu và linh kiện nano
Mã số: Đào tạo thí điểm                                                  
Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu chế tạo cấu trúc micro-nano vật liệu từ cứng theo hướng ứng dụng trong y sinh.
Cán bộ hướng dẫn:   PGS. TS. Phạm Đức Thắng, Trường Đại học Công nghệ
Xem nội dung chi tiết tại đây
Tên đề tài luận án:   Đặc tả và kiểm chứng từng phần cho phần mềm dựa trên thành phần.
Họ và tên:   Lê Chí Luận                                                  Giới tính: Nam
Ngày sinh:  08/03/1980                                                    Nơi sinh:  Thanh Hóa
Quyết định công nhận NCS số 1142/QĐ-CTSV ngày 28/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.
Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật phần mềm                 Mã số: 62 48 01 03    
Tên đề tài luận án:   Đặc tả và kiểm chứng từng phần cho phần mềm dựa trên thành phần.
Cán bộ hướng dẫn:   PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng, Trường Đại học Công nghệ
                                    PGS.TS. Hồ Sĩ Đàm, Trường Đại học Hòa Bình
Xem nội dung chi tiết tại đây
Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật học máy dựa trên hướng tiếp cận trích chọn đặc trưng.
Họ và tên:   Hà Văn Sang                                                 Giới tính: Nam
Ngày sinh:  25/12/1982                                                    Nơi sinh:  Ninh Bình
Quyết định công nhận NCS số 3205/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chuyên ngành đào tạo: Hệ thống thông tin                   Mã số: 62 48 05 01    
Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật học máy dựa trên hướng tiếp cận trích chọn đặc trưng.
Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hà Nam, Viện Công nghệ thông tin, ĐHQGHN
                             PGS.TS. Nguyễn Hải Châu, Trường Đại học Công nghệ
Xem nội dung chi tiết tại đây
Tên đề tài luận án:   Truyền thông trên chip có khả năng tái cấu hình dùng cho các hệ thống phức hợp.
Họ và tên:   Lê Văn Thanh Vũ                                         Giới tính: Nam
Ngày sinh:  20/05/1977                                                    Nơi sinh:  Thừa Thiên - Huế
Quyết định công nhận NCS số 3205/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử                       Mã số: 62 52 02 03    
Tên đề tài luận án:   Truyền thông trên chip có khả năng tái cấu hình dùng cho các hệ thống phức hợp.
Cán bộ hướng dẫn:   PGS.TS. Trần Xuân Tú, Trường ĐH Công nghệ
Xem nội dung chi tiết tại đây
Tên đề tài luận án:   Phân tích ổn định phi tuyến của vỏ cầu làm bằng vật liệu composite FGM.
Họ và tên:   Vũ Thị Thùy Anh                                         Giới tính: Nữ
Ngày sinh:  20/06/1986                                                    Nơi sinh:  Thái Bình
Quyết định công nhận NCS số 1138/QĐ-CTSV ngày 18/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.
Chuyên ngành đào tạo: Cơ kỹ thuật                               Mã số: 62 52 01 01    
Tên đề tài luận án:   Phân tích ổn định phi tuyến của vỏ cầu làm bằng vật liệu composite FGM.
Cán bộ hướng dẫn:   GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, ĐHQGHN
Xem nội dung chi tiết tại đây
Tên đề tài luận án:   Phân tích đáp ứng của profile cánh máy bay theo cách tiếp cận đối ngẫu.
Họ và tên:   Nguyễn Minh Triết                                      Giới tính: Nam
Ngày sinh:  22/08/1988                                                    Nơi sinh:  Kiên Giang
            Quyết định công nhận NCS số 1138/QĐ-CTSV ngày 18/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.
Chuyên ngành đào tạo: Cơ kỹ thuật                               Mã số: 62 52 01 01    
Tên đề tài luận án:   Phân tích đáp ứng của profile cánh máy bay theo cách tiếp cận đối ngẫu.
Cán bộ hướng dẫn:   GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh, Viện Cơ học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
                               PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng, Trường Đại học Công nghệ
Xem nội dung chi tiết tại đây
Tên đề tài luận án:   Điều khiển thích nghi dẫn đường robot di động.
Họ và tên:   Nguyễn Thị Thanh Vân                               Giới tính: Nữ
Ngày sinh:  29/04/1979                                                    Nơi sinh:  Nam Định
Quyết định công nhận NCS số 4154/QĐ-SĐH ngày 15/07/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật điện tử                       Mã số: 62 52 70 01    
Tên đề tài luận án:   Điều khiển thích nghi dẫn đường robot di động.
Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Trần Quang Vinh, Trường Đại học Công nghệ  
                                    TS. Lê Vũ Hà, Trường Đại học Công nghệ
Xem nội dung chi tiết tại đây
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu trong bộ khuếch đại quang và tác động của nó đến hiệu năng của mạng truy nhập.
Họ và tên: Bùi Trung Ninh                                           Giới tính:    Nam
Ngày sinh:  30/06/1981                                                    Nơi sinh:     Thái Bình
 Quyết định công nhận NCS số 3205/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật viễn thông
Mã số: 62 52 02 08
Tên đề tài luận án:         Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu trong bộ khuếch đại quang và tác động của nó đến hiệu năng của mạng truy nhập.
Cán bộ hướng dẫn chính:    PGS.TS. Phạm Văn Hội, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam
Cán bộ hướng dẫn phụ:    PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Trường Đại học Công nghệ
Xem nội dung chi tiết tại đây