Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đề tài, dự án

Với cơ chế tự chủ cao của ĐHQGHN, Nhà trường triển khai thực hiện hai dự án đầu tư chiều sâu: "Dự án đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu triển khai các vật liệu và linh kiện theo công nghệ micrô và nanô" với tổng kinh phí 48,15 tỷ đồng và "Dự án đầu tư tăng cường năng lực trang thiết bị nghiên cứu phát triển các hệ thống tích hợp thông minh" với tổng số vốn 21,9 tỷ đồng xây dựng hai phòng thí nghiệm (PTN) mục tiêu hiện đại có khả năng triển khai một số nghiên cứu ở trình độ cao theo đúng định hướng phát triển.