Đại học Quốc Gia Hà Nội

Cơ cấu tổ chức

Send to friendPDF version
Sơ đồ tổ chức:
SnapShot

Các đơn vị đào tạo gồm:

 • Khoa Công nghệ thông tin
 • Khoa Điện tử Viễn thông
 • Khoa Vật lý KT và CN Nanô
 • Khoa Cơ học kỹ thụât và Tự động hoá
 • Chương trình liên kết đào tạo Quốc tế

Các Đơn vị nghiên cứu & Triển khai:

 • Trung tâm Mạng và E-learning
 • PTN Mục tiêu các Hệ tích hợp thông minh
 • PTN Mục tiêu Công nghệ Micro - Nanô
 • Trung tâm Nghiên cứu Điện tử - Viễn thông
 • Trung tâm Đảm bảo chất lượng
 • Trung tâm Đào tạo liên kết, dịch vụ khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức

Phòng/ Ban chức năng:

 • Ban Thanh Tra
 • Phòng Tổ chức Cán bộ
 • Phòng Hành chính - Quản trị
 • Phòng Đào tạo
 • Phòng KHCN & HTPT
 • Phòng Kế hoạch Tài chính
 • Phòng Công tác sinh viên 

Đảng, Đoàn, Hội