Đại học Quốc Gia Hà Nội

nghiên cứu sinh

Ngày 16/3, Trường Đại học Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học dành cho nghiên cứu sinh năm 2017 tại phòng hội thảo 212, nhà E3.
Ngày 26/3/2016, Trường Đại học Công nghệ lần đầu tiên tổ chức Hội thảo khoa học dành cho nghiên cứu sinh năm 2016 tại phòng hội thảo 212, nhà E3.
 Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 2360/ĐHQGHN-CTHSSV ký ngày 12/7/2013 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc “Thông báo Chương trình học bổng Toshiba năm học 2013-2014” dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (đính kèm).