Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nhóm ngành Cơ học

Send to friendPDF version

Ở bậc đào tạo sau đại học ngành Cơ học có 2 chuyên nghành đào tạo như sau:
 

Chuyên ngành Cơ học chất lỏng

I. Mục tiêu

Về kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức Cơ học cơ sở được nâng cao và các kiến thức chuyên sâu của Cơ học chất lỏng, phương pháp tư duy và phương pháp cơ bản trong Cơ học chất lỏng.

Về kỹ năng: Tiếp cận và rèn luyện các  phương pháp nghiên cứu khoa học, kỹ năng tính toán thực hành, thực nghịêm. Đặc biệt trau dồi khả năng bước đầu độc lập nghiên cứu của học vịên.

Về năng lực: Học xong chương trình, học viên có thể làm vịêc tại các viện nghiên cứu, các trường ĐH và Cao đẳng, phòng thí nghiệm, phòng kỹ thụât của Tổng công ty, các cơ sở sản xuất có yêu cầu ứng dụng cơ học, bước đầu có thể giải quyết các bài toán kỹ thuât do thực tiễn đặt ra.

Về nghiên cứu: Các hướng nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành của đơn vị
 

  • Các vấn đề cơ học về Sông, Biển, Khí quyển và tác động đến môi trường, phòng chống lũ lụt.
  • Các vấn đề thuỷ khí cơ học như: Vận chuyển và  khai thác dầu khí, Công nghệ xử lý môi trường.


II. Chương trình đào tạo

- Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 54 tín chỉ
- Khối kiến thức chung ( bắt buộc): 11 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 33 tín chỉ
- Luận văn thạc sĩ: 10 tín chỉ
Chi tiết xem tại đây .

 

 Chuyên ngành Cơ học vật thể rắn

III. Mục tiêu

Về kiến thức: Trang bị cho học viên các kiến thức Cơ học cơ sở được nâng cao, các kiến thức chuyên sâu của vật thể rắn, phương pháp tư duy và các phương pháp tính toán trong Cơ học vật thể rắn.

Về kỹ năng: Tiếp cận và rèn luyện phương pháp nghiên cứu khoa học và kỹ năng về tính toán thực hành để giải quyết các vấn đề được đặt ra trong cơ học đặc bịêt là khả năng trau dồi bước đầu độc lập nghiên cứu của học viên.

Về năng lực: Học xong chương trình, học viên có thể làm vịêc tại các viện nghiên cứu, các trường ĐH và Cao đẳng, phòng thí nghiệm, phòng kỹ thụât của Tổng công ty, các cơ sở sản xuất có yêu cầu ứng dụng cơ học, bước đầu có thể giải quyết các bài toán kỹ thuât do thực tiễn đặt ra.

Về nghiên cứu:Các hướng nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành của đơn vị:
Các vấn đề về Cơ học máy, Cơ điện tử, Cơ tin học.
Các vấn đề về Cơ học công trình, Đất - Nền móng trong xây dựng, Giao thông vận tải, thuỷ lợi, Thuỷ địên...

IV. Chương trình đào tạo

- Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 54 tín chỉ
- Khối kiến thức chung ( bắt buộc): 11 tín chỉ
- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 33 tín chỉ
- Luận văn thạc sĩ: 10 tín chỉ

Xem chi tiết tại đây .