Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện nano

Send to friendPDF version
A. Khung chương trình đào tạo ban hành năm 2015: 
 
B. Khung chương trình đào tạo ban hành năm 2013:
 
C. Chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện nano năm 2007:
 Mục tiêu đào tạo

 

Về kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu và nâng cao về vật lý và hoá học của các hệ thấp chiều, các vật liệu có cấu trúc Nanô dạng hạt, dạng sợi và dạng lớp. Nắm vững vai trò của hiệu ứng lượng tử và hiệu ứng bề mặt trong khoa học và công nghệ Nanô. Tiếp cận các hiệu ứng vật lý mới và  khả năng ứng dụng.

Về khả năng : Đào tạo cán bộ khoa học có phẩm chất chính trị, có đạo đức, có trình độ cao về cả lý thuyết và thực hành, có khả năng chế tạo các vật liệu có cấu trúc Nanô và linh kiện Nanô, có khả năng triển khai nghiên cứu cơ bản và ứng dụng các vấn đề vật lý hiện đại trong các vật liệu Nanô, có khả năng triển khai và tổ chức các hướng nghiên cứu có tính liên ngành và liên kết cao.

Về năng lực:  Sau khi tốt nghịêp, học viên, nghiên cứu sinh có thể công tác tại các viện nghiên cứu và các trường ĐH, các cơ quan quản lý khoa học, xuất nhập khẩu thiết bị và các trung tâm, liên hiệp sản xuất công nghệ cao, các liên doanh công nghiệp Quốc tế.

Về nghiên cứu: Học viên, Nghiên cứu sinh có thể chọn những vấn đề sau để nghiên cứu:

 • Các hiệu ứng bề mặt trong các vật liệu có cấu trúc Nanô
 • Tính chất chuyển trong các hệ thấp chiều
 • Kỹ thuật lưu trữ thông tin
 • Vật liệu bán dẫn có cấu trúc Nanô
 • Nanô quang tử
 • Vật liệu Nanô cac -bon và Nanô hữu cơ bán dẫn
 • Nanô Composit
 • Vi cơ và ứng dụng
 • Linh kiện Nanô ( linh kiện đơn điện tử, máy tính quang học, linh kiện spintronics, ...)

II. Khung chương trình đào tạo

1.Chương trình đào tạo thạc sỹ


-Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 56 tín chỉ
-Khối kiến thức chung (bắt buộc): 11 tín chỉ
+Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 30 tín chỉBắt buộc: 24 tín chỉ
+Lựa chọn: 06/16
-Luận văn thạc sĩ: 15 tín chỉ
Xem  chi tiết tại
đây

2. Chương trình đào tạo tiến sĩ

* Đối với NCS có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành:
- Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao: 3 tín chỉ
- Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ: 6 tín chỉ
- Luận án tiến sĩ.

*Đối với NCS có bằng thạc sĩ có chuyên  ngành gần với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, học các môn sau chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Vật liệu và linh kiện Nanô:

 • Từ học và  vật liệu từ tính cấu trúc Nanô
 • Vật lý bán dẫn và vật liệu bán dẫn cấu trúc Nanô
 • Vật liệu quang từ cấu trúc Nanô
- Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao: 3 tín chỉ
- Khối kiến thức và chuyên đề tiến sĩ: 6 tín chỉ
- Luận án tiến sĩ

Xem chi tiết tại

đây