Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khung chương trình

Send to friendPDF version
I. Khung chương trình đào tạo ban hành năm 2015:
1. Ngành Công nghệ thông tin
a. Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm
b. Chuyên ngành Truyền dữ liệu và Mạng máy tính:
c. Chuyên ngành Quản lý hệ thống thông tin
2. Ngành Hệ thống thông tin
3. Ngành Khoa học máy tính
II. Khung chương trình đào tạo ban hành năm 2013:
1. Ngành Công nghệ thông tin
a. Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm:
b. Chuyên ngành Truyền dữ liệu và Mạng máy tính:
c. Chuyên ngành Quản lý hệ thống thông tin
2. Ngành Hệ thống thông tin:
3. Ngành Khoa học máy tính:
 
III. Khung chương trình đào tạo ban hành năm 2007:
1. Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm
    -
Đạo tạo thạc sĩ, mã số: 60.48.10 
    -
Đào tạo tiến sĩ, mã số: 62.48.10.01
2. Chuyên ngành Hệ thống thông tin
    -
Đào tạo thạc sĩ, mã số: 60.48.05
 
   - Đào tạo tiến sĩ, mã số: 62.48.05.01
3. Chuyên ngành Truyền dữ liệu và Mạng máy tính
    -
Đào tạo thạc sĩ, mã số: 60.48.15
   
- Đào tạo tiến sĩ, mã số: 62.48.15.01
4. Chuyên ngành Khoa học máy tính
    -
Đào tạo thạc sĩ đạt trình độ quốc tế theo đề án Phát triển chuyên ngành Khoa học Máy tính đạt trình độ quốc tế của ĐHQGHN.
 
   - Đào tạo tiến sĩ, mã số: 62.48.01.01
Mục tiêu đào tạo và chương trình chi tiết của từng chuyên ngành được đính kèm trong từng phần giới thiệu bên trên.