Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngành Công nghệ Cơ điện tử

Send to friendPDF version
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử;
Đào tạo cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử theo định hướng kỹ sư, có khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phù hợp với môi trường làm việc năng động và xu thế hội nhập cao; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử và Tự động hóa.
II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:        134 tín chỉ
Khối kiến thức chung:                    29 tín chỉ
(Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN và Kỹ năng bổ trợ)
Khối kiến thức theo lĩnh vực:      18 tín chỉ 
Khối kiến thức theo khối ngành:    6 tín chỉ
Khối kiến thức theo nhóm ngành:   22 tín chỉ
Khối kiến thức ngành:                     59 tín chỉ
-  Các học phần bắt buộc:                21 tín chỉ
- Bổ trợ:                                          5/15 tín chỉ
- Định hướng chuyên sâu:
+ Bắt buộc:                                      11 tín chỉ
+ Tự chọn:                                         8 tín chỉ
- Thực tập:                                         7 tín chỉ
- Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 7 tín chỉ