Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tư liệu, Văn kiện

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI bao gồm những nội dung sau:

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X bao gồm các nội dung sau:

Nội dung văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX bao gồm:

Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn Quốc lần thứ VIII bao gồm các nội dung sau:

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ VII bao gồm các nội dung:

Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn Quốc lần thứ VI bao gồm các nội dung:

Văn kiện Đại hội Đại Biểu Toàn quốc lần thứ V bao gồm các nội dung:

Văn kiện Đại hội Đại biểu TQ lần thứ IV bao gồm những nội dung sau:

Văn kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc lần thứ III bao gồm các nội dung:

Nội dung văn kiện Đại Hội Đại biểu Toàn Quốc lần thứ II bao gồm: