Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông tin Tuyên truyền

Đất nước ta có một nền giáo dục dân tộc hình thành từ lâu và ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục (GD).Trong Chính cương sách lược vắn tắt, Nguyễn Ái Quốc đã đề ra chủ trương “ phổ thông giáo dục theo công nông hóa” và từ năm 1930 trên mặt trận GD, sự lãnh đạo của Đảng luôn kịp thời, sắc bén. Chương trình hành động của Đảng năm 1932 đã nêu : hết thảy con cái của các nhà lao động được học cho tới 16 tuổi bằng tiếng mẹ đẻ… được học nghề bách nghệ...

"Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

TCCSĐT - Nhà giáo dục học vĩ đại Cô-men-xki đã từng nói: “Dưới ánh mặt trời, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục... không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế - văn hoá” (1). Trong thời kỳ hội nhập, những vấn đề về chất lượng giáo dục, đạo đức người giáo viên... đang đặt ra những vấn đề cần suy nghĩ. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục.

TCCSĐT- Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931- 26-3-2011), Tạp chí Cộng sản điện tử đã có cuộc trao đổi với đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về một số vấn đề liên quan đến công tác triển khai Năm thanh niên 2011.

CCSĐT - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 được tiến hành ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Văn kiện Đại hội đã chỉ rõ: “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm cho Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

1 - Công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay diễn ra trong bối cảnh và tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc. Xu thế lớn không thể đảo ngược là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển, song cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố, tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên... tiếp tục diễn ra ngày càng phức tạp.

TCCS - Đại đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta; là một trong những bài học lớn của cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TCCSĐT - Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước chuyển biến quyết định của cách mạng Việt Nam. Đó là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, chính trị và tổ chức; là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

Sáng 10-2, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW Đảng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Trung ương đã tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân(HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

TCCSĐT- Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những bước phát triển mới trong tư duy lý luận về văn hóa, về xây dựng và phát triển nền văn hoá; quan niệm về phát triển, về mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển và vai trò của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế.