Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ấn phẩm

 Nhân dịp kỷ niệm 15 năm truyền thống (18/10/1999 - 18/10/2014) và 10 năm thành lập (25/05/2004 - 25/05/2014). Nhà trường tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn kỷ yếu "15 năm xây dựng và trưởng thành" nhằm ghi lại một chặng đường xây dựng và phát triển Trường ĐHCN từ các đơn vị tiền thân, nhằm hồi tưởng lại những ký ức tốt đẹp để hướng tới tương lai.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm truyền thống (18/10/1999 - 18/10/2009) và 5 năm thành lập (25/05/2004 - 25/05/2009). Nhà trường tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn kỷ yếu "10 năm Trường Đại học Công Nghệ: Trí tuệ - Hội nhập - Phát triển" nhằm ghi lại một chặng đường xây dựng và phát triển Trường ĐHCN từ các đơn vị tiền thân, nhằm hồi tưởng lại những ký ức tốt đẹp để hướng tới tương lai.