Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Thu 100% học phí học của 18 nghiên cứu sinh K17 năm học 2010-2011 (có danh sách kèm theo).

Thu 100% học phí học của 267 học viên cao học K16 năm học 2010-2011 (có danh sách kèm theo).

Thu 100% học phí học của 14 nghiên cứu sinh K16 năm học 2010-2011 (có danh sách kèm theo).

Thu 100% học phí học của 205 học viên cao học K17 năm học 2010-2011 (có danh sách kèm theo).

Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN thông báo danh sách thi hết môn ngoại ngữ hệ cao học

I. CÁC NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC XÉT CHUYỂN TIẾP SINH
1. Ngành Công nghệ thông tin

Các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ:
- Công nghệ Phần mềm
- Hệ thống Thông tin
- Khoa học Máy tính
- Truyền dữ liệu và Mạng máy tính

I. CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH
- Ngành Công nghệ Thông tin
Các chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm; Hệ thống Thông tin; Khoa học máy tính; Truyền dữ liệu và Mạng máy tính.
- Ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông
Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử; Kỹ thuật Viễn thông.
- Chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện Nanô

I. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUẨN
1. CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SIN
H
1.1. Đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ
- Ngành Công nghệ Thông tin
Các chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm; Hệ thống Thông tin; Truyền dữ liệu và Mạng máy tính
Các môn thi tuyển:
+ Môn thi cơ bản: Toán học rời rạc
+ Môn thi cơ sở: Tin học cơ sở