Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Ngày 11/01/2017, Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 56/ĐHQGHN-ĐT ngày 09/01/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc “Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại trường ĐH Osaka, Nhật Bản”.
Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ II năm học 2016-2017”. Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh lưu ý một số thông tin sau:
Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi chính thức HKI  năm học 2016-2017 bậc sau đại học (đợt 2) để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.
Phòng Đào tạo gửi tới các đơn vị trong trường và toàn thể Học viên cao học, Nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu dự kiến bậc sau đại học học kỳ II năm học 2016-2017”.