Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phan Hữu Phú, sinh ngày 15/01/1982, tại Nghệ An.
Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi chính thức HKI  năm học 2016-2017 bậc sau đại học (đợt 1) để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.
Giảng viên và học viên thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành liên quan:
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đinh Thị Thái Mai, sinh ngày 07/07/1983, tại Huế.
 Theo Điểm c, Khoản 2, Điều 38 của Quy chế Đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011 và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/09/2012 của Giám đốc ĐHQGHN thì “nghiên cứu sinh được coi là hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn nếu đã bảo vệ thành công luận án trước hội đồng đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ trong thời hạn 3 năm đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ và 4 năm đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học. Nếu quá thời hạn trên, nghiên cứu sinh được phép kéo dài tối đa 2 năm nhưng phải có đơn đề nghị, được cán bộ hướng dẫn đồng ý, đơn vị đào tạo chấp thuận và phải đóng thêm học phí theo quy định của đơn vị đào tạo. Nếu sau thời hạn kéo dài tối đa, nghiên cứu sinh không hoàn thành chương trình đào tạo thì sẽ bị buộc thôi học”.
Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi dự kiến học kỳ I  năm học 2016-2017 bậc sau đại học (đợt 1) để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.
 Căn cứ vào kết quả đăng ký học đợt 2 học kỳ I năm học 2016-2017 bậc sau đại học, Phòng Đào tạo (P.ĐT) xin trân trọng  thông báo:
Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Trần Văn Hội, sinh ngày 05/11/1978, tại Hà Nam.