Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Đoàn Hữu Chức, sinh ngày 14/03/1978, tại Hải Phòng.
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Tân, sinh ngày 16/08/1977, tại Hưng Yên.
Từ ngày 16/09/2016 đến ngày 20/09/2016, Nhà trường đã ban hành các Quyết định số 701/QĐ-CTSV, 702/QĐ-CTSV, 703/QĐ-CTSV, 709/QĐ-CTSV, 710/QĐ-CTSV, 711/QĐ-CTSV về việc thu học phí của học viên cao học, nghiên cứu sinh toàn trường trong học kỳ I, năm học 2016-2017,  Nhà trường đã ra thông báo về thời gian, địa điểm và hình thức thu học phí trong công văn số 374/CTSV ngày 28/9/2016.
 Nhà trường đã ban hành nhiều công văn thông báo về việc Nghiên cứu sinh phải “Hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí” với Nhà trường.
Từ ngày 16/09/2016 đến ngày 20/09/2016, Nhà trường các Quyết định số 701/QĐ-CTSV, 702/QĐ-CTSV, 703/QĐ-CTSV, 709/QĐ-CTSV, 710/QĐ-CTSV, 711/QĐ-CTSV về việc thu học phí của học viên cao học, nghiên cứu sinh toàn trường trong học kỳ I, năm học 2016-2017,  Nhà trường thông báo về thời gian, địa điểm và hình thức thu học phí như sau: