Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Hồng, sinh ngày 31/10/1981, tại Hà Nội.
Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Đoàn Hữu Chức, sinh ngày 14/03/1978, tại Hải Phòng.