Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Trong tháng 9/2016, Nhà trường đã ban hành các Quyết định và thông báo về việc thu học phí của học viên cao học, nghiên cứu sinh toàn trường trong học kỳ I, năm học 2016-2017. Trong tháng 11/2016, Nhà trường tiếp tục ban hành các Quyết định về việc thu học phí học lại, học phí học ngoài giờ của nghiên cứu sinh, học viên cao học trong học kỳ I, năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo thời gian và hình thức nộp các khoản học phí này như sau:
Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Thọ, sinh ngày 16/12/1979, tại Hà Nội.
Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 05/03/1979, tại Hà Nam.
Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Hồng, sinh ngày 31/10/1981, tại Hà Nội.