Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

 Theo Điểm c, Khoản 2, Điều 38 của Quy chế Đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011 và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/09/2012 của Giám đốc ĐHQGHN thì “nghiên cứu sinh được coi là hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn nếu đã bảo vệ thành công luận án trước hội đồng đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ trong thời hạn 3 năm đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ và 4 năm đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học. Nếu quá thời hạn trên, nghiên cứu sinh được phép kéo dài tối đa 2 năm nhưng phải có đơn đề nghị, được cán bộ hướng dẫn đồng ý, đơn vị đào tạo chấp thuận và phải đóng thêm học phí theo quy định của đơn vị đào tạo. Nếu sau thời hạn kéo dài tối đa, nghiên cứu sinh không hoàn thành chương trình đào tạo thì sẽ bị buộc thôi học”.
Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi dự kiến học kỳ I  năm học 2016-2017 bậc sau đại học (đợt 1) để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.
 Căn cứ vào kết quả đăng ký học đợt 2 học kỳ I năm học 2016-2017 bậc sau đại học, Phòng Đào tạo (P.ĐT) xin trân trọng  thông báo:
Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Trần Văn Hội, sinh ngày 05/11/1978, tại Hà Nam.
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Trung Ninh, sinh ngày 30/06/1981, tại Thái Bình.
Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I năm học 2016-2017” (đợt 2). Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh lưu ý một số thông tin sau:
Trong tháng 9/2016, Nhà trường đã ban hành các Quyết định và thông báo về việc thu học phí của học viên cao học, nghiên cứu sinh toàn trường trong học kỳ I, năm học 2016-2017. Trong tháng 11/2016, Nhà trường tiếp tục ban hành các Quyết định về việc thu học phí học lại, học phí học ngoài giờ của nghiên cứu sinh, học viên cao học trong học kỳ I, năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo thời gian và hình thức nộp các khoản học phí này như sau:
Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Thọ, sinh ngày 16/12/1979, tại Hà Nội.