Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Lê Chí Luận, sinh ngày 08/03/1980, tại Thanh Hóa.
Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu lớp mở đợt 2 bậc sau đại học học kỳ II năm học 2016-2017”. Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh lưu ý một số thông tin sau:
Ngày 14/02/2017, Nhà trường đã ban hành các Quyết định số 160/QĐ-CTSV, 161/QĐ-CTSV, 162/QĐ-CTSV, 163/QĐ-CTSV 164/QĐ-CTSV về việc thu học phí của nghiên cứu sinh, học viên cao học trong học kỳ II, năm học 2016-2017. Ngoài ra, hiện nay vẫn còn có nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học còn nợ học phí của các học kỳ trước, Nhà trường thông báo thời gian, hình thức nộp và chế tài xử lý với người học không nộp học phí như sau:
Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Lê Văn Thanh Vũ, sinh ngày 20/05/1977, tại Thừa Thiên-Huế.
Ngày 20/02/2017, Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 506/ĐHQGHN-CTHSSV của Đại học Quốc gia Hà Nội về “chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2017”, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau: