Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Đăng Hiên, sinh ngày 06/08/1983, tại Hà Nội.
 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Ngân, sinh ngày 18/07/1983, tại Quảng Ninh.
 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Lê Hồng Hải, sinh ngày 18/04/1981, tại Yên Bái.
Đề tài: Nâng cao hiệu năng bài toán đối sánh vân tay.
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Hà Văn Sang, sinh ngày 25/12/1982, tại Ninh Bình.
Căn cứ Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 03/02/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ tại ĐHQGHN, Trường Đại học Công nghệ thông báo:
 Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Lê Việt Cường, sinh ngày 20/08/1985, tại Hà Nội.